770-906-6898 LOVE FOR HAITI P.O. Box 15133 Atlanta, GA 30333